Idrettsforsikring for barn under 13 år
Medlemmer opp til den dagen de fyller 13 år er forsikret via Idrettsforsikring for barn
(gjelder all norsk idrett).
Ved skade som medfører legetilsyn eller annen behandling skal skaden meldes inn på nettbasert skadeskjema:
www.idrettshelse.no/skadeskjema (finnes på nettsiden til NGTF)
Kan meldes opp til ett år etter at skaden er oppstått.

Idrettsforsikring for utøvere over 13 år
Fra og med det året du som utøver fyller 13 år, og til og med det året du fyller 75 år er du forsikret via Norges Gymnastikk og Turnforbunds kollektive ulykkesskadeforsikring med idrettsvilkår (grunnforsikring).
Ved skade som medfører legetilsyn eller annen behandling skal skaden meldes inn på nettbasert skadeskjema:
www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsskade/meld-skade-uihs (finnes på nettsiden til NGTF)
Kan meldes opp til et år etter at skaden er oppstått.
Tillitsvalgte, ledere, dommere og styremedlemmer er også dekket under møter, samt under reise til og fra møter.

Konkurranselisens – utvidet forsikring
Alle som deltar i arrangement hvor det konkurreres i et av NGTFs  offisielle konkurranseregelement må løse konkurranselisens (utvidet forsikring for konkurranseutøvere) for å delta.
Forsikringen gjelder under organisert trening, konkurranser og stevner i regi av forbund, kretser og klubber/ grupper i NGTF.
Forsikringen gjelder skader oppstått både i og utenfor treningshall/ bane, samt under reise til og fra denne.

Trenerlisens og yrkesskadeforsikring
Alle trenere som er i et arbeidsforhold i en eller flere klubber tilknyttet NGTF, dvs. mottar lønn eller godtgjørelse, skal ha trenerlisensen i orden.
Trenere med trenerlisens er dekket av yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring med idrettsvilkår, grunnforsikring og en utvidet forsikring.
Trenerlisensen er gyldig for et normalt trenerår, dvs. fra og med 1.sept. – 31.august året etter. Må fornyes hvert år.
Trenere som er i et arbeidsforhold i flere klubber:
Yrkesskadeforsikringen følger et arbeidsforhold, derfor må en trener som er i et arbeidsforhold i mer enn en klubb tilknyttet NGTF, ha yrkesskadeforsikring i alle de aktuelle klubbene.
Trenerlisensens øvrige forsikringer følger derimot treneren. Dette betyr at en trener kun trenger full trenerlisens i en av klubbene/ lagene.

Ansvarsforsikring
NGTF har tegnet en kollektiv ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret for skade på en person eller ting NGTF med medlemsforeninger pådrar seg i egenskap av idrettsforbund, herunder tilsluttende kretser, lag, klubber og foreninger.

Kriminalitetsforsikring
NGTF har tegnet kollektiv kriminalitetsforsikring for alle lag/grupper/kretser som er medlem i NGTF.
I henhold til NIFs regelement kreves det at alle bankkontoer skal disponeres av to personer i fellesskap og at alle klubber skal ha en underslagsforsikring.

Hva dekker forsikringen ikke

  • Forsikringen er en ulykkesskadeforsikring, ikke en reiseforsikring.
  • Forsikringen dekker ikke reise, tyveri, ødelagte briller etc.
  • Forsikringen for klubber/ grupper dekker ikke apparater eller annet inventar ved brann, vannskade, tyveri etc.
  • Slik forsikring kan tegnes i Gjensidige eller annet forsikringsselskap.