Det er klubbens ansvar å tilrettelegge for mye og god aktivitet. Denne aktiviteten reguleres og sikres gjennom vår rekrutteringsplan, sportsplan og en tydelig ansvarsorganisering. 

Til denne planen tilhører et årshjul hvor rekrutteringsaktiviteter er plottet inn samt en egen mal for gjennomføring av en rekrutteringsdag. Disse to dokumentene må ses i sammenheng.


 1. REKRUTTERINGSPLAN

Målet med en rekrutteringsplan er at Reinsvoll IF Fotball skal kunne gi et tilbud til alle som ønsker å starte med fotballaktivitet i klubben.

Med bakgrunn i antall barn i vårt område har Reinsvoll IF Fotball et mål om at 50% av barn i nedslagsfeltet til klubben starter med fotball. Siden det er store variasjoner mellom antall gutter og jenter som starter på skolen er det vanskelig å sette et konkret tall pr.kjønn. Klubben har et styrevedtatt mål om å få til rene jentelag så tidlig som mulig for å øke andelen aktive jentespillere og lag. 

Reinsvoll IF Fotball har også et ønske om at vi skal klare å utvikle trenere blant spillere som ønsker en annen karriere enn å være spiller, og fortsatt vil være en del av fotballmiljøet.


1.1 Planlegging og organisering 

I god tid før oppstart for 5-åringene kartlegger og avtaler styret sted og tidspunkt for aktivitet. I januar det året barna fyller 5 år, undersøker klubbens rekrutteringsansvarlig hvor mange barn som går siste året i barnehagen, og sokner til Reinsvoll skolekrets når barnehageåret starter i august  

Siste høsten i barnehagen, med start i september/oktober inviterer Reinsvoll IF med alle sine undergrupper til all-idrett i idrettslaget. Aktiviteter vi være turn, ski, aking og ball lek. Dette vil foregå både innendørs og utendørs.  

Gjennom høsten og all-idretten rekrutteres trener og lagleder. All-idrettens mål er at barn skal bli kjent med idrettslagets aktiviteter og tilbud.  

Reinsvoll IF Fotball starter organisert fotballtrening for gutter og jenter det året spillerne fyller seks år. Aktiviteten starter gjerne i slutten av februar og foregår én gang i uka, innendørs i Reinsvollhallen eller annet egnet sted. 

Når våren kommer, foregår treningen ute på 3V3-stadion i Reinsvoll Idrettspark.  

I februar vil fotballgruppa invitere siste årskullet i barnehagen og 1. trinn på barneskolen til en balldag. Denne vil foregå i idrettshallen. 

På denne balldagen vil det være et foreldremøte der fotballgruppa presenterer opplegget for de minste. Se dokumentet MAL for rekrutteringsdag RIF Fotball for mer info.

Foreldre på årskullet rekrutteres som trenere og lagledere. Disse kalles inn til en trenersamtale med rekrutteringsansvarlig/styreleder og trenerveileder På møtet settes trenerne inn i fotballgruppas sportsplan og øvrige rammebetingelser. Klubben søker alltid trenere med både faglig, sosial og pedagogisk kompetanse. For de aller minste er det sosiale og pedagogiske viktigere enn det fotballfaglige.  

Reinsvoll fotball vil også prøve å rekruttere trenere for de minste fra ungdom i klubben, som kan tenke seg å være trener. 

Alle trenerne uniformeres med riktig klubbtøy. Treningsutstyr som baller, markeringsvester, kjegler og medisinsk utstyr klargjøres for årskullet ca. én måned før oppstart. Materialforvalter har ansvar for dette.


 1.2 Invitasjon til foresatte 

I god tid før oppstart bekjentgjøres fotballtilbudet i Reinsvoll IF gjennom klubbens egne kommunikasjonskanaler (nettsted, sosiale medier). I tillegg inviteres spillere med oppslag i barnehagen og på skolen.


1.3 Oppstart og gjennomføring 

Både trenere og rekrutteringsansvarlig/trenerveileder er representert når aktiviteten settes i gang. Rekrutteringsansvarlig sørger for at alle spillere registreres med fullt navn, fødselsdato og kontaktinformasjon for begge foresatte.  Reinsvoll IF bruker Spond som registreringsplattform. Det vil bli informert om hvordan innmelding foregår. Aktiviteten skal foregå etter klubbens nedfelte retningslinjer, styrt av sportsplan og klubbhåndbok. 

Samtidig med balldag vil det være et foreldremøte sammen med representant for fotballstyret. Her vil man bli kjent med Reinsvoll IF Fotball. Styret har vedtatt at dette skal være et gratistilbud for de aktive i oppstartsåret. Det eneste man er pålagt å betale er medlemskontigent til klubben, i dette ligger også forsikring gjennom NIF.


1.4 Spesifikt for jenter 

Med bakgrunn i synkende antall aktive jenter og jentelag har klubben startet et jenteprosjekt med ekstra fokus på å snu denne trenden. Et av målene er å få egne jentelag så tidlig som mulig. En av trenerne i årskullet rekrutteres med et spesielt ansvar for å følge opp jentene. Gutter og jenter har første trening på samme tid, men er delt i jente- og guttetreningsgrupper dersom dette er mulig. Er det nok jenter til egne treninger, skilles jentene ut som en egen treningsgruppe. Erfaring viser at denne delingen gir jentemiljøet større muligheter for å vokse og at flere jenter i årskullet begynner med fotball når jentene får lov til å være et rent jentelag. Hovedtreneren for jentene får støtte av flere trenere når dette skjer. 

For å opprettholde et godt jentemiljø på trinnet, har det vist seg avgjørende at trenerne har stor sosial kompetanse. Den sosiale verdien i fotballen har ofte enda større betydning blant jentene enn den har blant guttene.  

Felles opplevelser i form av cuper og turer er viktigere på jentesiden enn på guttesiden. Reinsvoll Fotball vil så langt det lar seg gjøre, prøve å rekruttere kvinnelige trenere i jentefotballen. 

Jenter med et høyere ambisjonsnivå og ferdighetsnivå tilbys hospitering med guttene og/ eller på et høyere alderstrinn i klubben. I særskilte tilfeller kan også enkeltspillere tilbys å trene og spille fast med guttene.


2. Tilrettelegging for funksjonshemmede

Reinsvoll IF Fotball følger skolens modell for funksjonshemmede, og tilrettelegger i størst mulig grad for at funksjonshemmede integreres i eksisterende årskull i barnefotballen, på linje med andre spillere i kullet. Hele idrettsanlegget på Reinsvoll er tilrettelagt for rullestolbrukere, og klubben jobber kontinuerlig for å bevisstgjøre sine trenere, ledere og spillere om at funksjonshemmede har sin naturlige plass i idrettsforeningen, både på og utenfor banen, i og rundt laget.


3. Integrering av flerkulturelle

Idrettsaktivitet, lagbygging og klubbtilhørighet er nyttige verktøy for å integrere innflyttere i vårt område. Samtidig er flerkulturelle miljøer en berikelse for alle dersom klubben evner å rekruttere og ta vare på ressursene i hvert enkelt menneske og få dem til å respektere hverandre, spille sammen. Gjennom klubbens fair play-arbeid jobbes det kontinuerlig for å skape forståelse for ulike kulturer i og på tvers av lagene. Gjennom trenersamtaler og trenerforum gjøres klubbens tillitsvalgte ekstra oppmerksomme på utfordringene som kan finne sted med flerkulturelle spillere. Utfordringene kan omfatte kommunikasjon, logistikk, dugnadsinnsats og økonomi. Som klubb har vi forståelse for at mennesker har ulike kulturer og utgangspunkt, og er bevisste og ydmyke i vårt arbeid med å integrere alle i vår aktivitet, både som spillere, trenere, ledere og dommere.

Rekrutteringsplan RIF Fotball 

MAL Rekrutteringsdag RIF Fotball

Årshjul rekrutteringsplan