Rollebeskrivelse Kampvert RIF Fotball - Se her

Klubbsanksjoner:
Ved rapporter om uønsket atferd fra medlemmer som representerer Reinsvoll IF Fotball, kan klubben ilegge egne sanksjoner utover krets og myndigheter. Med uønsket atferd menes:

Rasisme

   Kommentarer som går på hudfarge og etnisitet.

Hets på legning

   Skjellsord på kjønn.

Fysisk vold

   Slag, spark, spytting, skalling.

Mobbing

   Gjentagende uønskede handlinger mot personer enten direkte eller via sosiale medier.

Tyveri og hærverk

   Tyveri og hærverk i tilknytning til aktiviteten.

Prosedyre ved hendelser - Spiller, trener, leder.

 1. Skjer det i kamp/trening skal vedkommende av banen.

 2. Samtale med vedkommende etter trening/kamp (Klarer han/hun å beklage før avreise?)

 3. Ved hendelser i strid med klubbens verdier skal trener/leder varsle Sportslig Leder eller Fair-Play ansvarlig. (Begge skal uansett involveres)

 4. Motstander/spiller/dommer kontaktes for redgjørelse/beklagelse fra oss som klubb.

 5. Ved alvorlige hendelser skal klubb/Fair-Play ansvarlig vurdere sanksjoner og handlingsmønster. I denne perioden er vedkommende utestengt fra all aktivitet til en avgjørelse blir tatt innen maks 72 timer.

 6. Uttalelse til evt.media skal avklares med styrets leder først! (VIKTIG)

 7. Hvis det ender med en sanksjon fra klubben skal klubb gjennomføre et møte med vedkommende og evt. foresatte om han/hun er under 18år. Dette skal gjøres fortrinnsvis av Styreleder/Sportslig Leder/Fair play ansvarlig.

 8. En handlingsplan utarbeides og gjennomføres sammen med vedkommende for at slike hendelser ikke skal skje igjen. 

Klubbens sanksjonskomite.

 1. Møtet skal skje innen 48 timer etter hendelsen og man må ha uttalelser fra spiller/trener/leder i møtet.

 2. Møtet kan avholdes enten fysisk eller via Teams og inkludere minimum styreleder, sportslig leder og Fair-play ansvarlig.

 3. Spiller/Trener/leder skal være informert innen 72 timer.

 4. En evt. sanksjon skal tas i et fysisk møte med medlemmer fra sanksjonskomiteen.

Annet Fair-Play arbeid i klubben.

 • Alle lag forplikter seg til å jobbe med Fair-play for å være en del av RIF Fotball. Også våre samarbeidslag som
 • kommer fra andre klubber og blir en del av RIF Fotball.
 • Det jobbes med å få på plass Fair-Play kontrakter for alle ungdomslag og trenere/ledere i klubben, slik at man har noe fysisk å forplikte seg til.
 • Trenerkontrakter bør inneholde punkter rundt Fair-play forpliktelser og arbeid.
 • Gjennomføre eget Fair-Play møte med hvert ungdomslag i perioden feb-mai
 • Gjennomføre trenerforum med Fair-Play som hovedfokus. (Obligatorisk)